baner firma

  Kodeks Etyczny

   

  KODEKS ETYCZNY

  Wydanie 2

  Obowiązuje od 01.09.2016

  Opracował:        Ewa Reszka Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, BHP, p.poż i ochrony środowiska   
  Zatwierdził:        Tadeusz Redmann Prezes Zarządu                          

   

  1.         Cel

  Kodeks Etyczny jest zobowiązaniem Firmy oraz pracowników do przestrzegania określonych wartości i zasad.

  Celem Kodeksu Etycznego jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy w oparciu o rzetelne, uczciwe i etyczne zasady pracy i prowadzenia działalności.

   

  2.         Zakres i przedmiot

  Kodeks etyczny obejmuje określenie zasad i zobowiązań dotyczących różnych dziedzin oraz dotyczy Zarządu oraz wszystkich pracowników Dancoal Sp. z o.o.

   

  3.         Podstawowe wartości

  3.1.  Uczciwość i rzetelność

  • Postępuję uczciwie wobec siebie i innych.
  • Otwarcie wyrażam swoje zdanie.
  • Postępuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego.
  • Szanuję mienie firmy.
  • Unikam sytuacji, w których interes osobisty będzie sprzeczny z interesem Firmy.
  • Nie ujawniam i nie wykorzystuję informacji pozyskanych w związku z pracą w sposób szkodzący komukolwiek.

  3.2.  Odpowiedzialność

  • Dotrzymuję danego słowa.
  • Nie składam obietnic bez pokrycia.
  • Biorę odpowiedzialność za swoje działania i wyniki swojej pracy.
  • Zawsze kończę rozpoczęte zadania.

  3.3.  Profesjonalizm

  • Chcę być ekspertem w swojej dziedzinie.
  • Dążę do najwyższej jakości.
  • Odnoszę się z szacunkiem do klientów i pracowników, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska.
  • Rozwijam swoje kompetencje

   3.4.   Współpraca

  • Współdziałam z innymi dla dobra Firmy.
  • W sposób jasny komunikuję się z innymi.
  • Sukces zespołu jest najważniejszy.

  3.5.   Konsekwencja w dążeniu do celu

  • Sumiennie realizuję swoje zadania.
  • Z determinacją dążę do osiągnięcia celu.
  • Angażuję się w swoją pracę.
  • Pytam, gdy mam wątpliwości.

  3.6.   Przedsiębiorczość

  • Identyfikuję się ze swoją pracą i Firmą.
  • Chętnie podejmuję się nowych zadań.
  • Świadomie podejmuję ryzyko.
  • Dbam o koszty.
  • Do zmian podchodzę elastycznie i kreatywnie.

   

  4.         Sposób postępowania

  4.1.    Zadowolenie Klienta

  Wypełniamy zobowiązania i umowy zawarte z Klientem. Naszej pracy towarzyszy idea osiągania korzyści i satysfakcji przez obie strony. Budujemy długotrwałe relacje z Klientem oparte na zaufaniu i jasnych zasadach współpracy. Staramy się aby produkowane przez nas wyroby dostosowywać do potrzeb naszych Klientów.

  4.1.1.     Z otwartością i życzliwością traktujemy wszystkich klientów bez względu na zakres współpracy i poziom obrotów.

  4.1.2.     Aktywnie wychodzimy naprzeciw potrzebom klienta, starając się wyprzedzać jego oczekiwania i poszukując usprawnień we współpracy.

  4.1.3.     Nie obiecujemy działań niemożliwych do realizacji.

  4.1.4.     Jeśli nie możemy spełnić oczekiwań klienta zawsze wyjaśniamy dlaczego.

  4.1.5.     Sprawnie i bez zbędnej zwłoki odpowiadamy na pisma, e-maile i telefony.

  4.1.6.     Produkujemy artykuły związane z grillowaniem z największą starannością, przestrzegając procedur i instrukcji obowiązujących w firmie.

  4.2.     Uczciwość i rzetelność

  W naszych kontaktach z Klientami, pracownikami i partnerami przestrzegamy przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych zasad postępowania. Cenimy prawdomówność i bierzemy odpowiedzialność za swoje działania. Upowszechniamy dobre wzorce postępowania i reagujemy na naganne zachowania innych.

  4.2.1.   Dbamy o wysoką jakość obsługi Klienta.

  4.2.2.   Dotrzymujemy zarówno zobowiązań spisanych w umowach jak i ustnych obietnic.

  4.2.3   Wywiązujemy się z warunków współpracy. W przypadku przeszkód szukamy optymalnych

              rozwiązań korzystnych dla obu stron.

  4.2.4.  Dotrzymujemy terminów i obietnic składanych klientom, np. punktualnie przyjeżdżamy

               na umówione spotkanie i przekazujemy oferty w uzgodnionym terminie.

  4.2.5.    Dokładnie sprawdzamy informacje zanim przekażemy je klientowi lub współpracownikowi.

  4.2.6.    Śledzimy na bieżąco zmiany w procedurach obowiązujących w firmie systemu zarządzania.

  4.2.7.  Przyznajemy się do swoich błędów i dążymy do ich naprawienia. Przewidując dalsze

               konsekwencje reagujemy na pomyłki kolegów tak, aby też mogły być skorygowane.

  4.2.8.    Reagujemy na wszelkie próby korupcji i nieuczciwości.

  4.2.9.    Nie nadużywamy własności firmy do użytku osobistego (samochody, telefony, kopiarki).

  4.3.          Profesjonalizm

  Dążymy do stałego podnoszenia standardów i jakości naszej pracy, aby osiągać założone cele. Posiadamy wiedzę i umiejętności do wykonywania naszych zadań. Jesteśmy konsekwentni

  w działaniu.

  4.3.1.     Znamy nasze obowiązki, mamy jasno określone cele i znamy metody ich realizacji. Zapewniamy pracownikom dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania ich obowiązków.

  4.3.2.     Szanujemy czas zarówno naszych Klientów, dostawców jak i współpracowników.

  4.3.3.     Dbamy o dobre imię naszych klientów i zapewniamy  im bezpieczeństwo informacji uzyskanych w trakcie współpracy.

  4.3.4.     Przestrzegamy poufności informacji dotyczących cen, warunków współpracy i jakichkolwiek innych danych, które naruszałyby dobro Dancoal Sp. z o.o., dobro naszych Klientów

  i dostawców lub obowiązujące przepisy prawne.

  4.3.5.     Składamy Klientowi obietnice zgodne z naszymi aktualnymi możliwościami.

  4.3.6.     Precyzyjnie określamy warunki i unikamy niedomówień we współpracy zarówno z Klientami jak i dostawcami.

  4.3.7.     Wiedzę o konkurencji traktujemy jako impuls do doskonalenia się. W kontaktach z Klientem nie wypowiadamy się negatywnie o firmach konkurencyjnych.

  4.3.8.     Jesteśmy świadomi, że nasze działania wpływają na wizerunek Dancoal Sp. z o.o. na rynku.

  4.3.9.     W kontaktach służbowych zawsze jesteśmy ubrani w stosowny do sytuacji strój biznesowy.

  4.4.        Zaufanie i współpraca

  Podczas wykonywania obowiązków wspólnie budujemy partnerskie relacje. Jesteśmy otwarci

  i życzliwi wobec klientów, dostawców i współpracowników. Dbamy o naszą wiarygodność dotrzymując obietnic. Pomagamy sobie efektywnie dzieląc się wiedza i informacją.

  4.4.1.     Tworzymy atmosferę otwartego i bezpośredniego wyrażania swoich opinii. Każda opinia jest cenna.

  4.4.2.     Traktujemy innych tak, jak chcielibyśmy sami być traktowani.

  4.4.3.     Promujemy faktycznych autorów sukcesów i osiągnięć, nie przypisujemy sobie zasług innych osób.

  4.4.4.     Kiedy widzimy, że współpracownik jest bardzo obciążony pracą, w miarę możliwości pomagamy mu, np. przejmujemy rozmowę telefoniczną, gdy nie może odebrać telefonu.

  4.4.5.     Dążymy do polubownego rozstrzygania spraw spornych w atmosferze koleżeństwa

  i poszanowania dla odmienności poglądów. Nasze sympatie i antypatie nie mogą mieć wpływu na wykonywanie zadań.

  4.5.          Doskonalenie i rozwój

  Nieustannie dążymy do zmian na lepsze. Zdobywamy nową wiedzę. Dbamy o rozwój naszych umiejętności. Staramy się usprawniać procesy poprzez proponowanie nowych rozwiązań

  i eliminowanie błędów.

  4.5.1.     Stale poszukujemy usprawnień procesów, w których uczestniczymy. Pojawiające się problemy traktujemy jako nowe doświadczenia, które są okazją do zmiany na lepsze.

  4.5.2.     Przyznajemy się do niewiedzy lub braku kompetencji. Aktywnie dążymy do ich pozyskania. Nie popełniamy dwa razy tych samych błędów.

  4.5.3.     Dokształcamy się i podnosimy kwalifikacje ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, które bezpośrednio dotyczą naszej pracy.

  4.5.4.     Nie obawiamy się wyrażania i przyjmowania krytyki, dostrzegając w tym możliwości doskonalenia. W krytyce skupiamy się na sprawach a nie na ludziach.

  4.5.5.     Traktujemy kontrole i audyty jako impuls do poprawy i rozwoju.

  4.6.        Przestrzeganie prawa

  Przestrzegamy obowiązującego prawa i wewnętrznych instrukcji oraz procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązujących w firmie.

  4.7.        Ochrona środowiska

  W trosce o środowisko segregujemy odpady i współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się ich recyklingiem i utylizacją. Posiadamy certyfikat potwierdzający zgodność działania firmy z normą ISO 14001.

  4.8.        Upowszechnianie KODEKSU ETYCZNEGO

  Kodeks Etyczny dostępny jest na serwerze, na tablicach ogłoszeń, każdy nowo zatrudniony pracownik zapoznaje się z nim i podpisuje oświadczenie, że się zapoznał. 

  4.9.        Przestrzeganie KODEKSU ETYCZNEGO

  Zobowiązujemy się do przestrzegania Kodeksu Etycznego.

   

  5.         Zobowiązania kierownictwa Dancoal Sp. z o.o. wobec pracowników

  Oświadczamy że nasz biznes budujemy w oparciu o elementy Podstawowego Kodeksu Etyki – ETI Base Code.

  5.1.     Przestrzeganie prawa

  Oświadczamy że nasz biznes budujemy w oparciu o obowiązujące prawo, podstawowe normy przemysłowe, normy szczegółowe oraz normy związane z jakością, środowiskiem, kontrolą pochodzenia produktu itp.

  5.2.     Wolność związkowa i prawo do rokowań zbiorowych

  Dopuszczamy wolność związkową oraz rokowania zbiorowe.

  5.3.     Zakaz dyskryminacji

  Nie prowadzimy jakichkolwiek form dyskryminacji wynikającej z różnicy płci, wieku, religii, pochodzenia społecznego, uczestnictwa w organizacjach związkowych, orientacji seksualnej, chorób (HIV, gruźlica czy inne) itp.

  5.4.     Wynagradzanie

  Płacimy za pracę w regularnych godzinach jak i pracę w nadgodzinach. Nie stosujemy bezprawnych lub samowolnych redukcji płac.

  5.5.     Czas pracy

  Praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana wyłącznie na zasadzie dobrowolności

  i jest dopuszczalna tylko w razie: konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii oraz szczególnych potrzeb pracodawcy. Czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym w zakładzie pracy okresie rozliczeniowym. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4 godzin na dobę

  i 350 godzin w roku kalendarzowym – zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w Dancoal Sp. z o.o.  Pracownikowi przysługuje minimum jeden dzień wolny od pracy po przepracowanych sześciu kolejnych dni – zgodnie z konwencją 1 i 14 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

  5.6.     Bezpieczeństwo pracy

  Bezwzględnie przestrzegamy przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Staramy się robić więcej niż wymagają tego przepisy.

  5.7.     Zakaz pracy dzieci

  W zakładzie Dancoal Sp. z o.o. przestrzega się zakazu pracy dzieci. Prawa pracowników młodocianych są zapewnione.

  5.8.     Skargi

  Każdy pracownik ma prawo do złożenia skargi. Aby zapewnić anonimowość skarg uruchomiono e-mail: skargi@dancoal.pl Każda skarga jest odnotowywana, podejmowane są czynności sprawdzające i wyjaśniające, w razie potrzeby powoływany jest zespół do rozwiązania danego problemu.